VSO +31 (0)43 346 77 30
                                           SO +31 (0)43 328 13 33

Ouderbijdrage

SO-locatie

CSN
 

Er wordt géén eenmalige vrijwillige ouderbijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) meer gevraagd. In plaats hiervan zullen wij per activiteit indien nodig (kerstactiviteit / carnaval/ kamp etc.) een vrijwillige bijdrage aan u vragen.
Hiervoor ontvangt u ongeveer 14 dagen vóór aanvang van de activiteit een brief en/of e-mail met daarin de informatie over de betreffende activiteit en het te betalen bedrag.

 

Het betreffende bedrag dient dan vervolgens vóór aanvang van de activiteit contant betaald te worden. U ontvangt hiervan van ons altijd een betalingsbewijs. Mocht het voor u moeilijk zijn om het bedrag in een keer te betalen kunt u uiteraard altijd met de meester of juf praten over een betaling in termijnen.
Leerlingen waarvan het betreffende bedrag niet, of niet op tijd, wordt voldaan kunnen niet deelnemen aan de betreffende activiteit. Daar er sprake is van een activiteit onder school-/lestijd zullen wij als school zorgdragen voor een vervangende lesactiviteit binnen school.

Wij willen met nadruk opmerken dat de betaling van ouderbijdrage vrijwillig is, echter ook leerlingen waarvan geen ouderbijdrage wordt voldaan dienen op de betreffende activiteitendagen gewoon op school te verschijnen. Ook van ongeoorloofde afwezigheid op deze dag wordt altijd melding gemaakt bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling woonachtig is.

VSO-locatie

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt geïnd en jaarlijks - na instemming van oudergeleding van de MR - wordt vastgesteld. De directie legt jaarlijks verantwoording af aan de MR over de jaarlijkse hoogte en bestemming van de ouderbijdragen. Deze bijdrage is bestemd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren.

CSN
 

Voor schooljaar 2016-2017 is dit bedrag opnieuw vastgesteld op € 30,-
Dit bedrag kunt u overmaken op ING rekeningnummer:
NL10 ING B066 3419 409.

Van dit bedrag zal € 10,- besteed worden aan de activiteiten dag en € 20,- aan het schoolreisje.

 

Hoe vrijwillig is deze bijdrage?
Nadat uw kind op onze school is toegelaten - dit is niet afhankelijk van het betalen van de bijdrage - wordt er aan u een bijdrage gevraagd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. Mocht u de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kan de school uw zoon/dochter uitsluiten van de activiteiten waarvoor niet betaald is. De school is wel verplicht om uw kind deel te laten nemen aan het reguliere onderwijsprogramma.

leergeldVoor aanvraag ouderbijdrage ga naar: Leergeld Maastricht & Heuvelland

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen